Porady ślubne:

 


Regulamin


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu e-narzeczeni oraz prawa i obowiązki użytkowników a także obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.


I. DEFINICJE

Poniżej zdefiniowane zostały pojęcia używane w niniejszym regulaminie. Ilekroć pojęcia te będą  w tekście tym przywoływane, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi opisami.

Serwis - dostępny na stronach www.e-narzeczeni.pl portal społecznościowo-informacyjny o tematyce ślubnej i weselnej , świadczący na rzecz użytkowników usługi elektroniczne, w szczególności umożliwiający zakładanie własnych kont i publikację treści.
Administrator – podmiot udostępniający zasoby Serwisu.
Konto dla narzeczonych — przestrzeń w Serwisie dostępna Prywatnym użytkownikom zarejestrowanym, gdzie mogą wprowadzać dane, publikować je i nimi zarządzać. Konto zawiera następujące elementy podlegające indywidualizowaniu: profil, historia naszego związku, terminarz, wydatki, lista gości, lista prezentów.

Konto dla firm— przestrzeń w Serwisie dostępna Instytucjonalnym użytkownikom zarejestrowanym, gdzie mogą wprowadzać dane, publikować je i nimi zarządzać. Konto zawiera następujące elementy podlegające indywidualizowaniu: profil, reklama
Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Serwisem a jego Użytkownikami zarejestrowanymi, której adres podany został w procesie rejestracji.
Prywatny użytkownik zarejestrowany – para pełnoletnich osób fizyczna mających pełną zdolność do czynności prawnych, które po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z serwisu e-narzeczeni.pl uzyskała pełen dostęp do zasobów Serwisu.

Instytucjonalny użytkownik zarejestrowany – firma po rejestracji i akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z serwisu e-narzeczeni.pl uzyskała możliwość publikacji reklam w serwisie.
Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna, która uzyskuje dostęp do ogólnej części serwisu.
Użytkownik - gość – osoba fizyczna posiadająca dostęp do ogólnej części serwisu, a dodatkowo poprzez zaproszenie otrzymane od Prywatnego użytkownika zarejestrowanego w postaci linku do strony dla gości, także dostęp do części treści jego Konta, w szczególności do: historii naszego związku, listy gości oraz listy prezentów.
Ogólna część serwisu – część serwisu, do którego dostęp nie wymaga rejestracji obejmujący: porady ślubne, forum, katalog firm branżowych a także strony informacyjne, w tym o serwisie, poradnik użytkownika, regulamin, kontakt, polityka prywatności, oferta dla firm.
Regulamin — dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

II. ADMINISTRATOR I WŁAŚCICIEL SERWISU
Administratorem i właścicielem serwisu jest firma ARS GUSTO z siedzibą w Warszawie ul. Mazowiecka 11 lok.49.
III. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność serwisu obejmuje usługi elektroniczne, w szczególności dostarczanie informacji z zakresu tematyki ślubnej, weselej i pokrewnej oraz możliwość zakładania kont i publikację treści niekomercyjnych oraz odpłatne prezentowanie reklam i innych treści komercyjnych.

IV. KONTA DLA NARZECZONYCH


IV A. Zakładanie konta

Konto w Serwisie zostaje utworzone w wyniku poprawnej rejestracji użytkownika obejmującej podanie danych wymaganych w formularzu rejestrowym dostępnym na stronie www.e-narzeczeni.pl/rejestracja.html oraz po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z serwisu e-narzeczeni oraz zaakceptowaniu regulaminu serwisu. Akceptacja Regulaminu przez Prywatnego użytkownika zarejestrowanego oznacza dobrowolne użytkowanie serwisu, zapoznanie się Regulaminem i akceptację wszystkich jego postanowień, wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, z zachowaniem warunków opisanych w Polityce prywatności oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości z serwisu e-narzeczeni.pl
Potwierdzeniem utworzenia Konta jest wiadomość systemowa przychodząca na adres podany w procesie rejestracji.

IV B. Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy
Kliknięcie na link aktywacyjny jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a Administratorem serwisu. Umowa zawarta zostaje na czas określony. Ostatnim dniem trwania umowy jest setny dzień po dacie ślubu podanej podczas procesu rejestracji. Po tym dniu Konto może zostać zablokowane lub usunięte.


V. KONTA DLA FIRM


V A. Zakładanie konta

Konto w Serwisie zostaje utworzone w wyniku poprawnej rejestracji użytkownika obejmującej podanie danych wymaganych w formularzu rejestrowym dostępnym na stronie http://e-narzeczeni.pl/rejestracja-uzytkownika oraz po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z serwisu e-narzeczeni oraz zaakceptowaniu regulaminu serwisu. Akceptacja Regulaminu przez Instytucjonalnego użytkownika zarejestrowanego oznacza dobrowolne użytkowanie serwisu, zapoznanie się Regulaminem i akceptację wszystkich jego postanowień, wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, z zachowaniem warunków opisanych w Polityce prywatności oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości z serwisu e-narzeczeni.pl
Potwierdzeniem utworzenia Konta jest wiadomość systemowa przychodząca na adres podany w procesie rejestracji.


V B. Prowadzenie konta

Instytucjonalny użytkownik zarejestrowany jest obowiązany do podania prawdziwych danych firmy oraz zamieszczenia reklamy zgodniej z zakresem działalności. Niedozwolone jest umieszczanie reklamy w kategorii, w której firma nie prowadzi działalności. Reklamy będą weryfikowane przez Administratora pod względem adekwatności treści reklamy do kategorii a w przypadku stwierdzenia niezgodności z konkretną kategorią, usuwane z niej.

Administrator zastrzega sobie prawo do korekt interpunkcyjnych i ortograficznych, a także dostosowania wyglądu reklam do standardu czcionki obowiązującego w reklamach serwisu.


V C.
Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy
Kliknięcie na link aktywacyjny jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Instytucjonalnym użytkownikiem zarejestrowanym a Administratorem serwisu. Umowa zawarta zostaje na okres jednego roku. Po tym dniu umowa może zostać przedłużona na rok pod warunkiem dokonania zapłaty za reklamę zgodnie z przesłanym cennikiem. W przypadku braku zapłaty konto płatne (STANDARD, PREMIUM) zostanie zamienione w bezpłatne konto BASIC.

W przypadku bezpłatnego konta BASIC, jeżeli Administrator stwierdzi, że zamieszczone dane są nieaktualne (np.: strona wwww Użytkownika Instytucjalnego nie istnieje), Administrator ma prawo do usunięcia takiego konta.


V D.
Wystawianie faktur i sposób ich doręczania

Za usługi reklamowe zakupione w ARS GUSTO za pośrednictwem strony internetowej www.e-narzeczeni.pl wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).
Wskutek dokonania zakupu usługi reklamowej, o której mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Instytucjonalny użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).

Faktury elektroniczne za usługi reklamowe doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestrowym. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

Instytucjonalny użytkownik zarejestrowany ma prawo do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Jeżeli Instytucjonalny użytkownik zarejestrowany życzy sobie otrzymać fakturę w formie papierowej,  powinien powiadomić o tym ARS GUSTO  w formie pisemnej wiadomości wysłanej na adres e-mail: biuro@e-narzeczeni.pl.


VI. PRAWA AUTORSKIE
Treści serwisu, jego wygląd i rozwiązania chronione są prawem autorskiego. Zabronione jest ich powielanie i kopiowanie.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w ramach obowiązującego prawa. Niedozwolone jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, erotycznych lub w inny sposób  naruszających prawo.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWNANYCH

Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.  W przypadku publikacji utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i pokrewnych Użytkownik zarejestrowany udziela Administratorowi bezpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania tego utworu dla potrzeb działania Serwisu.
Użytkownik zarejestrowany ma prawo dokonywać w swoim Koncie zmian obejmujących zmiany treści, ich dodanie, usunięcie w tym usuniecie całego konta.  Użytkownik zarejestrowany przed zamieszczeniem danych, wizerunku i zdjęć osób trzecich jest zobowiązany do uzyskania ich zgody na publikację. Niedozwolone jest publikowanie danych pozyskanych w sposób nielegalny.


IX. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTATORA

Obowiązkiem Administratora Serwisu jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za przerwy w poprawnym działaniu Serwisu będące następstwem awarii sprzętu, celowych i niedozwolonych działań osób trzecich a także siły wyższej.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i ulepszeń serwisu a także wynikających z tego przerw w poprawnym funkcjonowaniu serwisu.
Administrator nie odpowiada za treści prezentowane przez Użytkowników Serwisu. Treści te stanowią poglądy samych Użytkowników i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów Administratora i twórców Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń wynikających z publikacji wizerunku lub zdjęcia osoby trzeciej. Stroną takich roszczeń może być każdorazowo jedynie użytkownik, który treści te opublikował niezgodnie z regulaminem.
Administrator ma prawo do usuwania z Serwisu treści obraźliwych, wulgarnych, łamiących obowiązujące prawo, naruszających niniejszy regulamin lub godzących w interesy Właściciela Serwisu, a także do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego, wobec którego istnieje podejrzenie dopuszczenia się tych czynów.
Administrator jest zobowiązany do ujawnienia danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.


X. ZMIANY REGULAMINU
Regulamin jest dostępny pod adresem www.e-narzeczeni.pl/regulamin.html
Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Regulamin w nowej postaci zaczyna obowiązywać z chwilą umieszczenia go stronach Serwisu.
W przypadku zmian w Regulaminie w trakcie trwania umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem zarejestrowanych przyjmuje się, że Użytkownik zarejestrowany zaakceptował zmiany, o ile w terminie do 7 dni od daty publikacji nowego Regulaminu nie zgłosił swojego sprzeciwu poprzez wysłanie na adres biuro@e-narzeczeni.pl maila o treści tematu „brak akceptacji nowych postanowień regulaminu”. Brak akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Użytkownika zarejestrowanego umowy, co skutkuje usunięciem Konta w terminie 14 dni od daty przesłania sprzeciwu.


2 marca 2019


Powrót